Voordeel alle aard woning of herkwalificatie huurinkomsten: nu berekend van dag tot dag

Voor een bedrijfsleider die gebruik maakt van een gebouw dat zijn vennootschap hem kosteloos ter beschikking stelt of die een eigen onroerend goed verhuurt aan zijn vennootschap, is het kadastraal inkomen van het betreffende goed van groot belang. In de eerste situatie wordt hij belast op een voordeel van alle aard dat forfaitair berekend wordt op basis van het kadastraal inkomen van het gebouw. In de tweede situatie worden de huurinkomsten ‘geherkwalificeerd’ in bedrijfsleidersbezoldigingen voor zover ze meer bedragen dan 5/3 van het gerevaloriseerde kadastraal inkomen.

Als het onroerend goed niet voor het volledige jaar ter beschikking gesteld of verhuurd wordt, mag het bedrag van het voordeel van alle aard of de drempelwaarde voor de herkwalificatie pro rata temporis verminderd worden. Tot nu toe moest dat volgens de fiscus gebeuren van maand tot maand. De fiscus hanteerde daarbij de praktische regel dat de maand volledig meetelde bij gebruik op de 16e van de maand. Als de woning pas later op de maand in gebruik genomen werd, mocht de maand dus volledig genegeerd worden.

Die regeling was geïnspireerd door de wettelijke regels over de vaststelling van het onroerend inkomen bij een wijziging van de bestemming in de loop van een jaar, maar die wettekst is al enkele jaren aangepast en daar spreekt men voortaan van “uitgedrukt in dagen”.

Om de parallel te behouden, verandert de fiscus nu ook de berekeningswijze voor het voordeel van alle aard en de herkwalificatie van huurinkomsten.

De berekening moet voortaan gebeuren van dag tot dag. Voor een bedrijfsleider die voor het eerst een woning ter beschikking gesteld krijgt na de 16e van de maand, betekent dat in de praktijk wel dat hij een iets hoger belastbaar voordeel van alle aard aangerekend zal krijgen dan volgens de oude berekeningswijze.

Het nieuwe standpunt van de fiscus is van toepassing vanaf 1 januari 2017, maar mag ook al voor het verleden toegepast worden.