Verlaagd btw-tarief 6% renovatiewerken privéwoningen – overgangsmaatregel

Zoals reeds gemeld in ons bericht van maart ll. wordt de ouderdomsvereiste van een woning voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% voor renovatiewerken vanaf 1 januari 2016 verhoogd van 5 jaar naar 10 jaar.

Voor werken die in 2016 aan een privéwoning worden verricht, is de nieuwe ouderdomsvereiste van 10 jaar vervuld wanneer de woning voor het eerst in gebruik is genomen in de loop van het jaar 2006 of vroeger.

Er is echter een overgangsmaatregel voor werken die starten na 31 december 2015 of die 31 december 2015 nog niet voltooid zijn en die voor die datum nog niet volledig gefactureerd zijn.

Deze werken aan een woning van minstens 5 jaar oud (woning tussen 1 januari 2007 en 31 december 2010 voor het eerst in gebruik zijn genomen) blijven het tarief van 6% genieten als u tegelijk voldoet aan de volgende twee voorwaarden:

1.◾U heeft de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding ten laatste op 31 december 2015 gedaan,

De indieningsdatum moet worden aangetoond a.d.h.v. een door de gemeente uitgereikt ontvangstbewijs of het bewijs van aangetekende verzending of het bewijs van digitale indiening via een overheidsplatform.

! wanneer de aanvraag algemeen is (bv. “uitvoering renovatiewerken aan woning”, “uitbreiding woning”) dient een overeenkomst neergelegd te worden bij het btw-kantoor om mogelijke problemen te vermijden.

of de voldoende gedetailleerde overeenkomst (≠ offerte – coördinaten van de partijen, adres woning waar de werken worden uitgevoerd, concrete beschrijving van de aard van de werken en de overeengekomen prijs) is uiterlijk op 31 december 2015 gesloten.

Dit kan worden aangetoond door de datum van registratie van de overeenkomst of van de (notariële) akte waarin de hoofdinhoud van de overeenkomst is opgenomen.

In andere gevallen kan de vaste datum van de overeenkomst ook worden aangetoond d.m.v. een ontvangstbewijs uitgereikt door het btw-controlekantoor van de dienstverrichter met vermelding van de datum van ontvangst en de coördinaten van de betrokken partijen (dienstverrichter en bouwheer)

Wanneer geöpteerd wordt voor de neerlegging op het btw-controlekantoor moet rekening worden gehouden met de sluiting van de btw-controlekantoren vanaf 25 december 2015. Indien men een na 24 december een neerlegging wil doen, volstaat het een kopie van die overeenkomst via een per post aangetekende zending te versturen uiterlijk op 31 december 2015.

en

2.◾De aannemer reikt de facturen uit ten laatste op 31 december 2017.