Uiteindelijk Begunstigden – Ultimate Beneficial Owner (UBO)

De antiwitwaswetgeving van 1993 viseerde o.a. reeds banken en “cijferberoepers”.

Vandaar dat uw bank, uw externe accountant, externe belastingconsulent en/of erkende externe boekhouders-fiscalisten u vermoedelijk reeds een UBO-vragenlijst lieten invullen.

Recent heeft de wetgever naar aanleiding van de “vierde Europese anti-witwasrichtlijn” (richtlijn (EU) 2015/849) de anti-witwaswet wat aangepast en met ingang van oktober 2017 is voorzien in de oprichting van een register van uiteindelijk begunstigden (UBO-register) bij de Federale Overheidsdienst Financiën.

Hierin zullen alle Belgische vennootschappen en andere juridische entiteiten (trusts, stichtingen, (internationale) verenigingen zonder winstoogmerk) informatie over de uiteindelijk begunstigde eigenaar, zoals naam, geboortedatum, nationaliteit en adres van de uiteindelijke begunstigde alsmede de aard en omvang van het door de uiteindelijke begunstigde gehouden economisch belang, op moeten registreren.

Op die manier brokkelt de anonimiteit over inkomsten en vermogens verder af, aangezien tot op heden aandelen op naam van (Belgische) vennootschappen enkel ingeschreven dienden te zijn in een privé gehouden aandeelhoudersregister.

Het kader van het UBO-register ligt vast, maar de Koning dient verdere uitvoeringsmodaliteiten te bepalen : zoals hoe en welke informatie wordt verzameld, alsook regels inzake het beheer, de toegang, het gebruik en de verificatie van de gegevens.

Niettegenstaande het register in de schoot van de FODF wordt uitgebouwd, zal de fiscus het UBO-register enkel kunnen raadplegen voor de doeleinden van de anti-witwaswet, nl. het voorkomen van witwassen van geld en het strijden tegen de financiering van terrorisme en dus niet voor haar fiscale controlewerkzaamheden.