Opeisbaarheid btw: weer wijzigingen vanaf 2016?

De regels in verband met de opeisbaarheid, en daarmee samenhangend de aftrekbaarheid, van de btw zijn de laatste jaren ettelijke malen gewijzigd.

De regelgeving zoals ze geldt vanaf 1 januari 2015, bepaalt het moment van de opeisbaarheid op…

  • het moment van de levering van de goederen;
  • het moment van de voltooiing van de dienst;
  • het moment van de (gedeeltelijke) betaling als die al eerder heeft plaatsgevonden.

Vanaf deze datum is de btw opeisbaar en kan de klant de btw aftrekken. Ook al beschikt hij nog niet over een factuur.

Dit betekent dat de datum van de factuur op zich in principe niet van belang is.

Er bestaan hierop evenwel heel wat uitzonderingen: ‘administratieve toleranties’.

De precieze regels worden o.a. beïnvloed door (i) de vraag of de klant een andere belastingplichtige (B2B) of een consument (B2C) is en (ii) of de factuur meer of minder dan zeven dagen voor het belastbaar feit wordt uitgereikt.

Deze regels blijven echter in de praktijk voor moeilijkheden zorgen. Vandaar dat de regering een voorstel heeft ingediend om de regelgeving vanaf 1 januari 2016 opnieuw te veranderen en de factuurdatum (terug) van belang gaat zijn en het moment van opeisbaarheid gaat bepalen.

Dat betekent dat vanaf 2016 één van de volgende data doorslaggevend zal zijn:

  • de factuurdatum;
  • de datum waarop er een voorschot wordt betaald, maar enkel als deze betaling plaatsvindt voor de levering of de voltooiing van de dienst. Let dus op: als de betaling gebeurt NA de levering/voltooiing van de dienst, maar VOOR de factuur wordt uitgereikt, blijft de factuurdatum doorslaggevend en niet de betaling.

De factuur moet worden uitgereikt uiterlijk de vijftiende dag van de maand volgend op de maand van de levering/voltooiing dienst. Wordt de factuur niet tijdig uitgereikt, dan is de datum waarop ze had moeten worden uitgereikt van belang: de handeling moet worden opgenomen in de btw-aangifte over het tijdvak waarin de factureringstermijn verstrijkt.

Voormelde regeling is nog niet definitief, dus nog aan mogelijkse wijzigingen onderhevig.