investeringsaftrek – attesten

Investeringsaftrek: vergeet uw attesten niet aan te vragen!

Voor bepaalde investeringen, zoals milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling,  en energiebesparende investeringen, kan een specifieke eenmalige investeringsaftrek van 14,5 % op de aanschaffingswaarde (aanslagjaar 2014 / 13,5 % voor aanslagjaar 2015) of gespreide investeringsaftrek van 21,5% op de afschrijving (aanslagjaar 2014 / 20,5% voor aanslagjaar 2015) worden verkregen. Deze aftrek is weliswaar niet combineerbaar met de aftrek voor risicokapitaal, ook wel notionele interestaftrek genaamd.

Hiertoe is het noodzakelijk dat binnen de drie maanden na de laatste dag van het belastbare tijdperk waarin de vaste activa zijn aangeschaft of tot stand gebracht, de nodige attesten worden aangevraagd aan de bevoegde regionale diensten.

Voor het Vlaamse Gewest zijn dat respectievelijk:

–          Departement Leefmilieu en Infrastructuur, Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid – Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 BRUSSEL, en

–          Vlaams energieagentschap, Koning Albert II-laan 20, bus 17, 1000 BRUSSEL

Te laat is te laat

In een casus wordt vastgesteld dat de aanvraag voor een attest meer dan 1 jaar te laat wordt ingediend.

De administratie, hierin gevolgd door de rechtbank, zijn van mening dat hierdoor de betrokken investeringen niet meer in aanmerking komen voor de investeringsaftrek. De termijn is immers van openbare orde.

Van enige soepelheid zoals bij het voorleggen van andere formulieren, zoals de opgave 276K of 204.3, is hier klaarblijkelijk geen sprake. (Rb. Brugge 27.11.2012, 11/2849/A, bevestigd door Gent 29.04.2014, 2013/AR/84).