Grensarbeiders en fiscale behandeling kinderen ten laste

Al jarenlang lopen gehuwde of wettelijk samenwonende grensarbeiders met kinderen ten laste tegen het probleem aan dat zij door de Belgische fiscus benadeeld worden.

Dit heeft te maken met de manier waarop de Belgische fiscus de belastingvrije sommen voor kinderen ten laste aanrekent.

Deze worden bij voorrang aangerekend op het inkomen van de partner met het hoogste belastbare inkomen, ook indien dit buitenlands inkomen is dat op basis van de Dubbelbelastingverdragen in het buitenland belastbaar is en dus in België onder progressievoorbehoud vrijgesteld wordt van personenbelasting.

Gevolg van deze werkwijze is dat de belastingvermindering wegens kinderlast de facto verloren gaat.

In 2013 besliste het Europees Hof van Justitie dat deze werkwijze ingaat tegen de vrijheid van vestiging en het vrij verkeer van werknemers. Recent hebben ook Belgische rechtbanken en hoven dit standpunt ingenomen.

De Belgische wetgever zal de spelregels dus dienen aan te passen, maar dat gaat ook niet van vandaag op morgen.

Bijgevolg raden we de grensarbeiders die zich in deze situatie bevinden aan zich te richten tot de FOD Financiën om een rechtzetting te bekomen en dit via een verzoek van ontheffing van ambtswege bij de Gewestelijke Directie.

Dit verzoek dient ingediend te worden binnen een termijn van 5 jaar te rekenen vanaf 1 januari van het jaar waarin de betwiste aanslag is gevestigd.

In 2016 kan dus nog een verzoek worden ingediend voor de aanslagen die in 2012 of later gevestigd zijn. Zeker is dat de inkomstenjaren 2011, 2012, 2013 hieronder vallen.

Of het inkomstenjaar 2010 ook nog kan meegenomen worden, hangt ervan af of de aanslag over dat jaar al of niet later dan in 2012 is gevestigd.

Of het inkomstenjaar 2014 kan worden meegenomen hangt af van het feit of er reeds een aanslag is gevestigd en deze dateert van meer dan 6 maanden geleden. Zo niet, dient de bezwaarprocedure te worden gevolgd.