Fiscale aspecten van de kilometerheffing

Zoals gemeld in ons bericht van maart jl. is sinds begin april voor voertuigen met een maximaal toegelaten massa van meer dan 3,5 ton een kilometerheffing verschuldigd voor het gebruik van de autosnelwegen en bepaalde gewest- en gemeentewegen in België.

Hoe wordt deze heffing “fiscaal” bekeken?

  1. BTW

De wettelijke regeling inzake de kilometerheffing is een gewestelijke bevoegdheid en omwille van een verschillende juridische benadering is de BTW-behandeling ervan verschillend tussen de gewesten.

In het Vlaams gewest en in het Brussels hoofdstedelijk gewest kwalificeert de kilometerheffing als een belasting en is er bijgevolg geen BTW op verschuldigd.

In het Waals gewest daarentegen wordt de kilometerheffing als een retributie/vergoeding beschouwd en is er 21 % BTW op verschuldigd.

De reden waarom de BTW van de kilometerheffing verschillend benaderd wordt tussen de gewesten is het feit dat het beheer van de betrokken wegen in Wallonië toevertrouwd werd aan Sofico, een rechtspersoon die niet beschouwd wordt als overheid in de zin van de BTW-wetgeving en dus BTW-plichtig is voor zijn activiteiten inzake de kilometerheffing.

BTW-aftrek op kilometerheffing in Wallonië?

Hiervoor gelden de algemene principes inzake BTW-aftrek.

De kilometerheffing in Wallonië moet betaald zijn in het kader van het uitvoeren van een professionele activiteit waarvoor er recht op aftrek van BTW bestaat en om dat recht op aftrek ook effectief te kunnen toepassen, moet men ook over een conforme factuur beschikken.

De factuur moet volgende vermeldingen bevatten:

  • een factuurnummer en een datum van uitreiking,
  • de identificatiegegevens van Sofico (naam, adres, BTW-nummer),
  • de identificatiegegevens van de BTW-plichtige schuldenaar van de kilometerheffing (naam, adres, BTW-nummer),
  • de datum van het belastbaar feit (wanneer de dienstverrichting plaatsgevonden heeft) of de datum van de ontvangst van de betaling (al dan niet een voorschot),
  • een duidelijke omschrijving van de verstrekte diensten, de gebruikelijke benaming, de hoeveelheid en het voorwerp van de diensten,
  • de maatstaf van de heffing (prijs exclusief BTW),
  • de BTW-tarieven en de totaal verschuldigde BTW (uitgedrukt in euro).

In de praktijk moet worden nagegaan of de van Sofico ontvangen facturen alle voormelde vermeldingen bevatten en vooral of het BTW-nummer correct en volledig vermeld wordt.

De facturatie gebeurt in praktijk elke twee weken door Satellic (in naam van de drie gewesten).

Via de Road User Portal kan u op elk moment de facturatiedocumenten consulteren en downloaden en ze tevens, weliswaar tegen betaling, op papier aanvragen.

De verantwoordelijkheid voor het correct opslaan en archiveren van de elektronische facturen ligt volgens de algemene voorwaarden van Satellic uitsluitend bij de gebruikers van het systeem. In de praktijk zal u hieraan dus de nodige aandacht moeten besteden, zodat bij mogelijke BTW-controles aangetoond kan worden op welke basis u uw recht op aftrek heeft toegepast.

U kan dus de elektronische facturen best ook nog bewaren op papier.

Doorrekening van deze kilometerheffing?

Indien deze kost wordt doorgerekend in het kader van een algemene dienstverlening, dan volgt hij dezelfde BTW-behandeling als deze algemene dienst en dit ongeacht of de Viapass op zich onderworpen is aan BTW.

Vb.: Een transportfirma rekent deze kilometerheffing door aan haar klant in het kader van een belaste transportdienst. De heffing zal worden doorgerekend met toepassing van BTW, ongeacht of deze als een “vergoeding” of een “belasting” wordt aanzien.

  1. Vennootschapsbelasting

De kilometerheffing is een “eigenlijke gewestelijke belasting” en die zijn in de regel niet aftrekbaar als beroepskosten in de vennootschapsbelasting. De fiscale wetgever heeft echter expliciet een uitzondering gemaakt voor de kilometerheffing, zodat deze wel aftrekbaar is en dus geen verworpen uitgave uitmaakt.

  1. Personenbelasting

Anders dan bij de vennootschapsbelasting bestond er geen uitsluiting van de “eigenlijke gewestelijke belastingen” als aftrekbare beroepskost in de personenbelasting, zodat er geen extra wetgevend initiatief nodig was om de kilometerheffing af te kunnen trekken als beroepskost.