Subsidies

 

Vlaamse renovatiepremie omgedoopt tot belastingvermindering

Geen tegemoetkomingen meer voor renovatie? Toch wel, maar anders en later.

Begin 2014 werd de Vlaamse renovatiepremie nog uitgebreid tot gebouwen met een andere functie die worden omgevormd tot woning, en tot bestaande woningen die worden opsplitst in meerdere wooneenheden.
De uitbetaling van de premie gebeurde in één keer, binnen de vier maanden na goedkeuring.

In 2015 wordt de Vlaamse renovatiepremie echter een belastingvermindering/belastingkrediet die drie schijven toegekend.

U ontvangt nog wel hetzelfde bedrag, maar later.

Fiscaal voordeel aan dezelfde voorwaarden

De Vlaamse regering wil iedereen die in aanmerking komt voor een renovatiepremie het fiscale voordeel bij renovatie toekennen. De voorwaarden voor deze belastingvermindering/belastingkrediet en de lijst van werken die in aanmerking komen, blijven dezelfde als die voor de renovatiepremie.
– De woning moet minstens 25 jaar oud zijn en liggen in het Vlaamse gewest. Kamers en studentenkamers komen niet in aanmerking, ook al is het gebouw minstens 25 jaar oud.
– De totale kostprijs van de werkzaamheden die in aanmerking worden genomen, moet minstens 10.000 EUR bedragen, exclusief btw. De facturen mogen op de aanvraagdatum maximaal drie jaar oud zijn.
– Verder worden er ook inkomensvoorwaarden gesteld.
Het inkomen voor alleenstaanden zonder personen ten laste mag niet meer bedragen dan 40.600 EUR en voor alleenstaanden met één persoon ten laste is dit 57.990 EUR, te verhogen met 3.250 EUR per persoon ten laste vanaf de tweede persoon ten laste.
Voor gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden gelden volgende inkomensgrenzen sinds 1 januari 2014: 57.990 EUR te verhogen met 3.250 EUR per persoon ten laste op het moment van de aanvraag.
Men kijkt naar het gezamenlijk belastbaar inkomen van het derde jaar dat aan de aanvraagdatum voorafgaat. Voor aanvragen in 2015 is dit het inkomen van 2012.

Uitbetaling belastingvermindering

De aanvraag voor de belastingvermindering gebeurt bij Wonen-Vlaanderen. Zij zorgen bij goedkeuring voor een attest. Het attest voor de belastingvermindering zal u (pas) vanaf de zomer van 2015 kunnen aanvragen. Dat attest moet u voegen bij uw belastingaangifte van 2016 (inkomstenjaar 2015). Begin 2017 wordt de eerste schijf uitbetaald, de tweede het jaar erop en de derde het jaar daarop.

De nieuwe regeling is een belastingkrediet. D.w.z. dat als u weinig of geen belastingen betaalt, het voordeel toch wordt uitbetaald.
Over de gevolgen van de verkoop van uw woning in de periode van de drie jaar waarin dit fiscale voordeel geldt, is nog geen definitief standpunt ingenomen.

Verdere details zijn te vinden op: www.wonenvlaanderen.be

Vlaamse ecologiepremie – nieuwigheden voor 2015

De ecologiepremie is een financiële tegemoetkoming van de Vlaamse overheid aan ondernemingen voor milieu-investeringen en investeringen op energiegebied.

Binnen de ecologiesteunregeling bestaan twee steunregimes.

Enerzijds de EP-PLUS steunregeling die een limitatieve technologieënlijst (LTL-lijst) met een 170-tal technologieën gebruikt die voor een ecologiepremie in aanmerking komen. De technologieën worden op basis van hun ecologiegetal ingedeeld in vier ecoklassen afhankelijk van het milieu- of energievoordeel van de technologie (A, B, C en D).

Anderzijds is er een steunregeling voor strategische ecologieprojecten (STRES), waarbij investeringen in groene spitstechnologie worden gesubsidieerd. De steunpercentages voor deze projecten werden medio 2014 op 0% gezet, maar met ingang van 1 januari 2015 kunnen opnieuw aanvragen ingediend worden.

 

Steunpercentages

Deze zijn afhankelijk van het type van investering, grootte van de onderneming,… Om de effectieve steun te bepalen moet het subsidiepercentage vermenigvuldigd worden met het meerkostenpercentage van de gekozen technologie.

 

EP-PLUS steunregeling

Type investering Steunpercentages
milieu energiebesparend WKK & hernieuwbare energie
Ecoklasse Ecogetal kmo go kmo go kmo go
A 9-6 25% 12,5% 25% 12,5% 25% 12,5%
B 4-3 10% 5% 10% 5% 10% 5%
C 2 5% 0% 5% 0% 5% 0%
D 1 5% 0% 5% 0% 5% 0%

Kleine en middelgrote ondernemingen die een inspanning leverden om een eerstelijns energie-, milieu- of eco-efficiëntiescan te ondergaan en beschikken over een geldige scan op datum van indiening van de steunaanvraag kunnen daarenboven nog genieten van een subsidiebonus. Ondernemingen die op de datum van indiening van de steunaanvraag beschikken over een geldig milieucertificaat (erkenningslogo) of een gecertificeerd milieumanagementsysteem hebben recht op een subsidiebonus.

 

Steunregeling voor strategische ecologieprojecten (STRES)

  Type investering Steunpercentages
milieu energiebesparend WKK & hernieuwbare energie
Ecoklasse Ecogetal kmo go kmo go kmo go
A 9-6 45% 35% 70% 60% 55% 45%
B 4-3 35% 25% 50% 40% 45% 35%
C 2 25% 15% 30% 20% 30% 20%
D 1 15% 5% 15% 10% 15% 5%

De steun per onderneming voor beide categorieën is beperkt tot maximum € 1 miljoen per drie jaar.

 

Uitbetaling

De steun wordt in drie schijven uitbetaald:

  • een eerste schijf (30%) na de start van de investering (datum eerste factuur);
  • een tweede schijf (30%) nadat 60% van de investeringen zijn gerealiseerd;
  • een derde schijf (40%) na beëindiging van de investeringen en na controle van het dossier.

! De elektronische steunaanvraag moet vóór de start van de investeringen gebeuren.

! De ecologiepremie is vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

! Zelfstandigen en eenmanszaken die onder het stelsel van de personenbelasting vallen, kunnen niet genieten van deze vrijstelling.

Voor verdere informatie kan u terecht bij het Agentschap Ondernemen – Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid – Ellipsgebouw Koning Albert II-laan 35, bus 12, 1030 Brussel