Nieuws

Om u zo goed mogelijk te informeren.

 

Nieuw statuut voor de student-zelfstandige

Sinds 1 januari kunnen studenten die een zelfstandige activiteit uitoefenen een eigen statuut van student-zelfstandige aanvragen – de vroegere gelijkstelling van een student met een zelfstandige in bijberoep bestaat dus niet langer – als :

 • ze tussen de 18 en 25 jaar zijn, en
 • ze ingeschreven zijn om op regelmatige basis les te volgen in een onderwijsinstelling (voor minstens 27 studiepunten (ECTS) of voor 17 lesuren per week), met de bedoeling om een diploma te behalen dat erkend wordt in België.

Voor de student-zelfstandige met een inkomen dat lager is dan het minimuminkomen voor zelfstandigen in hoofdberoep (13.296,25 euro in 2017) geldt dan voordelige bijdrageregeling:

 • inkomen lager dan 6.648,12 euro per jaar (in 2017): geen sociale bijdragen, en
 • inkomen tussen 6.648,12 euro en 13.296,25 euro (in 2017): een verminderde bijdrage van 21%, berekend op het inkomen boven het grensbedrag.

Indien het inkomen boven voormelde grens ligt, zijn er sociale bijdragen als zelfstandige in hoofdberoep verschuldigd.

Op het vlak van gezondheidszorgen is er behoud van rechten als persoon ten laste als de inkomsten lager zijn dan 6.505,33 euro en als titularis indien de student bijdragen betaalt. Bovendien tellen de periodes waarvoor de student bijdragen betaalt (ook verminderde bijdragen) om rechten te openen op het vlak van arbeidsongeschiktheid/invaliditeit/moederschap.

Het statuut heeft ook een fiscaal luik: zoals nu al het geval is voor de student-werknemers, zal de eerste inkomensschijf van de student-zelfstandigen niet beschouwd worden als bestaansmiddel voor de berekening van de personen ten laste. Voor 2017 bedraagt deze 2.660 euro.

Bron: Wet van 18 december 2016 tot vaststelling van het sociaal en fiscaal statuut van de student-zelfstandige, Belgisch Staatsblad van 30 december 2016

Vlaanderen : ook vermindering dakisolatie geschrapt

Op het vlak van de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven wordt de enig nog overblijvende vermindering, nl. die voor dakisolatie, met ingang van aanslagjaar 2018 opgeheven in Vlaanderen.

Daarenboven is het zo dat betalingen gedaan in 2017 enkel recht geven op vermindering voor zover ze verband houden met contracten afgesloten in 2016 en waarvoor in dat jaar reeds een voorschot werd betaald.

In het Waals Gewest daarentegen blijft de belastingvermindering tot nader order bestaan, terwijl ze in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest reeds met ingang van aanslagjaar 2017 werd afgeschaft.

Nog belastingvermindering voor dakisolatie in 2017?

De gewestelijke belastingvermindering voor uitgaven (materiaal plus plaatsing) voor dakisolatie bedraagt 30% van het factuurbedrag, weliswaar met een plafond van 3.070 euro.

Deze belastingvermindering wordt echter vanaf 2017 afgeschaft.

M.a.w. geen belastingvoordeel meer, tenzij u kan beroep doen op de – weliswaar nog goed te keuren – overgangsmaatregel.

Naast de algemene voorwaarden (gebouw, of een gedeelte ervan met een woonfunctie (eengezinswoning, appartement, studio), waarvan u eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder bent / minimaal 5 jaar in gebruik bij de start van de werken / plaatsing door een aannemer / correcte vermeldingen op facturen en technische vereisten m.b.t. gebruikte materialen) dient u met volgende rekening te houden:

1. U moet een aannemingsovereenkomst gesloten hebben uiterlijk op 31 december 2016 (een gehandtekende bestelbon of een schriftelijke bevestiging van een offerte geldt als bewijs),
2. U moet een voorschot gestort hebben uiterlijk op 31 december 2016 (het bedrag van het voorschot is overeen te komen met de aannemer, er is geen minimumbedrag) en
3. U moet de facturen betaald hebben uiterlijk op 31 december 2017.

 

Versnelde invordering facturen bij slechte betalers?

Sinds juli ll. is de wet die voorziet in een versnelde invordering van onbetwiste facturen bij handelaars in werking getreden.

‘Versneld’? Deze incassomogelijkheid is een administratieve procedure die uiteindelijk door de rechtbank bekrachtigd wordt. Als alles meezit, heeft u zo binnen de twee maanden een “vonnis” waarmee u uw slechte betaler kunt dwingen om te betalen, hetgeen toch aanzienlijk sneller is dan bij een passage langs de rechtbank.

Deurwaarder als spilfiguur! Het is een deurwaarder die in eerste instantie een aanmaning zal sturen naar uw slechte betaler. Deze krijgt dan één maand de tijd om te betalen. Gebeurt er niets, dan stelt de deurwaarder een zgn. proces-verbaal van niet-betwisting op dat hij vervolgens aan de rechtbank bezorgt. Als alles correct verlopen is, dan zal de rechter dat pv dan zgn. uitvoerbaar verklaren. Het krijgt dan m.a.w. dezelfde waarde als een vonnis.

Let op! Dat pv kan wel ten vroegste acht dagen na de aanmaningstermijn van één maand opgemaakt worden. Uw klant heeft dus in feite één maand en zeven dagen om te betalen.

Wel via advocaat passeren! U kunt m.a.w. niet zelf naar een deurwaarder stappen met al uw onbetwiste facturen die niet betaald worden. Het is dus wel degelijk uw advocaat die uw deurwaarder de opdracht moet geven om deze versnelde procedure in gang te zetten.

Procedure kan ‘verstoord’ worden. Uw klant kan inderdaad nog alle kanten uit. De deurwaarder is immers ook verplicht om een modelformulier mee te sturen naar uw klant en die kan daarmee alsnog uw factuur betwisten en dan is het ineens gedaan met de pret. U zal dan m.a.w. toch nog naar de rechtbank moeten.

Let op! Uw klant kan via dat formulier ook een afbetalingsplan vragen en dan moet daar ook rekening mee gehouden worden, maar bon, dat is dan nog altijd beter dan niets natuurlijk…

Voor welke facturen kan het?

Alleen onbetwiste facturen! Dat is inderdaad de allereerste voorwaarde. Zodra de klant uw factuur betwist, kan een deurwaarder de versnelde procedure niet opstarten.

Alleen vervallen facturen! De factuur moet inderdaad ook al opeisbaar zijn. Geeft u uw klanten 30 dagen de tijd om te betalen, dan kunt u m.a.w. niet reeds na 10 dagen deze versnelde procedure laten opstarten. Dat is logisch uiteraard…

M.a.w. zet waar mogelijk op uw facturen dat ze contant betaalbaar zijn. De procedure kan dan onmiddellijk opgestart worden. Staat er ter zake niets op uw facturen, dan heeft de klant standaard immers een betaaltermijn van 30 dagen.

Alleen bij klanten-handelaars! Particuliere klanten of m.a.w. consumenten kunt u zo dus niet onder druk zetten. Daarvoor zal u nog altijd naar de rechtbank moeten.

Maximaal 10% extra? Dat is inderdaad ook voorzien bij deze wijze van invordering. Naast de hoofdsom kan de deurwaarder m.a.w. maximaal 10% extra opeisen bij wijze van interesten en schadebeding. Van belang is dus wat u ter zake voorzien heeft in uw algemene voorwaarden.

 

 

Grensarbeiders en fiscale behandeling kinderen ten laste

Al jarenlang lopen gehuwde of wettelijk samenwonende grensarbeiders met kinderen ten laste tegen het probleem aan dat zij door de Belgische fiscus benadeeld worden.

Dit heeft te maken met de manier waarop de Belgische fiscus de belastingvrije sommen voor kinderen ten laste aanrekent.

Deze worden bij voorrang aangerekend op het inkomen van de partner met het hoogste belastbare inkomen, ook indien dit buitenlands inkomen is dat op basis van de Dubbelbelastingverdragen in het buitenland belastbaar is en dus in België onder progressievoorbehoud vrijgesteld wordt van personenbelasting.

Gevolg van deze werkwijze is dat de belastingvermindering wegens kinderlast de facto verloren gaat.

In 2013 besliste het Europees Hof van Justitie dat deze werkwijze ingaat tegen de vrijheid van vestiging en het vrij verkeer van werknemers. Recent hebben ook Belgische rechtbanken en hoven dit standpunt ingenomen.

De Belgische wetgever zal de spelregels dus dienen aan te passen, maar dat gaat ook niet van vandaag op morgen.

Bijgevolg raden we de grensarbeiders die zich in deze situatie bevinden aan zich te richten tot de FOD Financiën om een rechtzetting te bekomen en dit via een verzoek van ontheffing van ambtswege bij de Gewestelijke Directie.

Dit verzoek dient ingediend te worden binnen een termijn van 5 jaar te rekenen vanaf 1 januari van het jaar waarin de betwiste aanslag is gevestigd.

In 2016 kan dus nog een verzoek worden ingediend voor de aanslagen die in 2012 of later gevestigd zijn. Zeker is dat de inkomstenjaren 2011, 2012, 2013 hieronder vallen.

Of het inkomstenjaar 2010 ook nog kan meegenomen worden, hangt ervan af of de aanslag over dat jaar al of niet later dan in 2012 is gevestigd.

Of het inkomstenjaar 2014 kan worden meegenomen hangt af van het feit of er reeds een aanslag is gevestigd en deze dateert van meer dan 6 maanden geleden. Zo niet, dient de bezwaarprocedure te worden gevolgd.

 

Rechtspersoon die optreedt als bestuurder – BTW – vervolg

Begin dit jaar melden we reeds dat rechtspersonen die optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar hun handelingen verplicht aan BTW dienen te onderwerpen.

Omwille van alle praktische wijzigingen die deze nieuwe regel met zich meebrengt, werd beslist de datum van inwerkingtreding uit te stellen tot 1 juni 2016.

Fiscale aspecten van de kilometerheffing

Zoals gemeld in ons bericht van maart jl. is sinds begin april voor voertuigen met een maximaal toegelaten massa van meer dan 3,5 ton een kilometerheffing verschuldigd voor het gebruik van de autosnelwegen en bepaalde gewest- en gemeentewegen in België.

Hoe wordt deze heffing “fiscaal” bekeken?

 1. BTW

De wettelijke regeling inzake de kilometerheffing is een gewestelijke bevoegdheid en omwille van een verschillende juridische benadering is de BTW-behandeling ervan verschillend tussen de gewesten.

In het Vlaams gewest en in het Brussels hoofdstedelijk gewest kwalificeert de kilometerheffing als een belasting en is er bijgevolg geen BTW op verschuldigd.

In het Waals gewest daarentegen wordt de kilometerheffing als een retributie/vergoeding beschouwd en is er 21 % BTW op verschuldigd.

De reden waarom de BTW van de kilometerheffing verschillend benaderd wordt tussen de gewesten is het feit dat het beheer van de betrokken wegen in Wallonië toevertrouwd werd aan Sofico, een rechtspersoon die niet beschouwd wordt als overheid in de zin van de BTW-wetgeving en dus BTW-plichtig is voor zijn activiteiten inzake de kilometerheffing.

BTW-aftrek op kilometerheffing in Wallonië?

Hiervoor gelden de algemene principes inzake BTW-aftrek.

De kilometerheffing in Wallonië moet betaald zijn in het kader van het uitvoeren van een professionele activiteit waarvoor er recht op aftrek van BTW bestaat en om dat recht op aftrek ook effectief te kunnen toepassen, moet men ook over een conforme factuur beschikken.

De factuur moet volgende vermeldingen bevatten:

 • een factuurnummer en een datum van uitreiking,
 • de identificatiegegevens van Sofico (naam, adres, BTW-nummer),
 • de identificatiegegevens van de BTW-plichtige schuldenaar van de kilometerheffing (naam, adres, BTW-nummer),
 • de datum van het belastbaar feit (wanneer de dienstverrichting plaatsgevonden heeft) of de datum van de ontvangst van de betaling (al dan niet een voorschot),
 • een duidelijke omschrijving van de verstrekte diensten, de gebruikelijke benaming, de hoeveelheid en het voorwerp van de diensten,
 • de maatstaf van de heffing (prijs exclusief BTW),
 • de BTW-tarieven en de totaal verschuldigde BTW (uitgedrukt in euro).

In de praktijk moet worden nagegaan of de van Sofico ontvangen facturen alle voormelde vermeldingen bevatten en vooral of het BTW-nummer correct en volledig vermeld wordt.

De facturatie gebeurt in praktijk elke twee weken door Satellic (in naam van de drie gewesten).

Via de Road User Portal kan u op elk moment de facturatiedocumenten consulteren en downloaden en ze tevens, weliswaar tegen betaling, op papier aanvragen.

De verantwoordelijkheid voor het correct opslaan en archiveren van de elektronische facturen ligt volgens de algemene voorwaarden van Satellic uitsluitend bij de gebruikers van het systeem. In de praktijk zal u hieraan dus de nodige aandacht moeten besteden, zodat bij mogelijke BTW-controles aangetoond kan worden op welke basis u uw recht op aftrek heeft toegepast.

U kan dus de elektronische facturen best ook nog bewaren op papier.

Doorrekening van deze kilometerheffing?

Indien deze kost wordt doorgerekend in het kader van een algemene dienstverlening, dan volgt hij dezelfde BTW-behandeling als deze algemene dienst en dit ongeacht of de Viapass op zich onderworpen is aan BTW.

Vb.: Een transportfirma rekent deze kilometerheffing door aan haar klant in het kader van een belaste transportdienst. De heffing zal worden doorgerekend met toepassing van BTW, ongeacht of deze als een “vergoeding” of een “belasting” wordt aanzien.

 1. Vennootschapsbelasting

De kilometerheffing is een “eigenlijke gewestelijke belasting” en die zijn in de regel niet aftrekbaar als beroepskosten in de vennootschapsbelasting. De fiscale wetgever heeft echter expliciet een uitzondering gemaakt voor de kilometerheffing, zodat deze wel aftrekbaar is en dus geen verworpen uitgave uitmaakt.

 1. Personenbelasting

Anders dan bij de vennootschapsbelasting bestond er geen uitsluiting van de “eigenlijke gewestelijke belastingen” als aftrekbare beroepskost in de personenbelasting, zodat er geen extra wetgevend initiatief nodig was om de kilometerheffing af te kunnen trekken als beroepskost.

Bescherm u tegen staatsbladfraude!

Volslagen vreemden zijn erin geslaagd om zichzelf te benoemen tot zaakvoerder of bestuurder van Belgische vennootschappen én dit ook zo gepubliceerd te krijgen in het Belgisch Staatsblad. Dit kan uiteraard tot zeer onaangename verrassingen leiden.

Gelukkig kan u hier iets aan doen. U kunt zich namelijk gratis registreren, zodat u onmiddellijk bericht krijgt wanneer een nieuwe publicatie over uw vennootschap verschijnt in het Staatsblad. U kunt die publicatie dan opnieuw ongedaan maken.

Registreren doet u op http://www.wettelijke-publicaties.be Ter verificatie ontvangt u na uw registratie een bericht van service@wettelijke-publicaties.be. Klik op de link die daarin gegeven wordt en u wordt voortaan verwittigd telkens uw vennootschap in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad vernoemd wordt.

Kilometerheffing

Vanaf 1 april 2016 gaat de kilometerheffing in België in

Alle houders (d.i. de persoon op wiens naam het kenteken van het voertuig is ingeschreven bij de Belgische overheid) van vrachtwagens met een maximum toegelaten massa (MTM) van meer dan 3,5 ton zullen kilometerheffing dienen te betalen in België voor het gebruik van autosnelwegen en een aantal gewestwegen.

In dat kader zijn ze verplicht elke vrachtwagen van meer dan 3,5 ton uit te rusten met een werkende On Board Unit (OBU).

Opgelet : Deze verplichting geldt ook indien de vrachtwagen niet over tolwegen rijdt!

Waar kan u nu terecht voor zo een OBU?

U kan een OBU online bestellen, afhalen in één van de service punten of een beroep doen op een partner van satellic.

 1. Online bestellen

Dit kan via de Road User Portal van Satellic, op www.satellic.be.

Daar krijgt elk bedrijf toegang tot een eigen, gepersonaliseerde en beveiligde zone, waar het mogelijk is het bedrijf en zijn voertuigen te registreren, één of meerdere OBU’s te bestellen, de OBU’s en de voertuigen te koppelen en te ontkoppelen en alle gegevens van het bedrijf en van de voertuigen op een gemakkelijke en toegankelijke manier te beheren. Na het doorgeven van de bestelling en het betalen van een waarborg van 135 euro per toestel, worden de online bestelde OBU’s geleverd via de post.

 1. Afhalen in één van de service punten

Het is ook mogelijk een OBU af te halen in één van de service punten die overal in België en aan de landsgrenzen te vinden zijn.

De dichtstbijzijnde servicepunten zijn momenteel:

– Tankstation Tamoil te Bergeijk (Nederland), Barrier 14 en

– Tankstation LUKOIL, te Maarheeze (Nederland), Moonslaan 2

Een uitgebreide lijst vindt u terug op https://www.satellic.be/nl-NL/servicepoints

In een service punt is een OBU verkrijgbaar via fast-track registratie door de boorddocumenten van het voertuig te scannen, de gegevens in te voeren via het touchscreen van de tolterminal en onmiddellijk de waarborg te betalen. Nadien moet de gebruiker evenwel inloggen op de Road User Portal en een volledige registratie uitvoeren. Aan service punten kan slechts één OBU per keer worden afgehaald, maar het voordeel is dat de gebruiker het toestel meteen kan meenemen.

Indien u hulp nodig heeft bij de registratie op de Road User Portal of de installatie van uw OBU, kan u terecht bij het Call Center gratis bereikbaar is op 00800-72 83 55 42 (00800-SATELLIC) of u kan ook een e-mail sturen naar support@satellic.be

Satellic Business Partners

U kan in het kader van de kilometerheffing ook een beroep doen op de diensten van de Satellic Business Partners, zoals Aral/BP, AS24, Brandstoffen Maes, DATS 24, DKV, ENI/AGIP, euroShell, eurotoll, Eurowag, E100, Febetra, Gabriëls, Global Star, LogPay, Octa+, OMV, PowerOil, Plose, Ressa, Statoil, SVG, The Fuel Company, TLV, Total, UTA, Vialtis, ZMPD.

De aangeboden ondersteuning verschilt weliswaar van partner tot partner. Bepaalde partners bieden enkel ondersteuning tijdens de accountregistratie, terwijl andere partners u ontzorgen tijdens het volledige proces: van account registratie tot koppelen van de OBU(s) aan uw voertuig(en) en sommige treden op als derde betaler en garanderen de betaling van de tol van hun klanten aan Satellic.

Voor verdere info : https://www.satellic.be/nl-BE/abouttoll/kmcharging#

Rechtspersoon die optreedt als bestuurder – BTW

In aanvulling op ons bericht van januari van vorig jaar inzake de BTW-plicht van rechtspersonen die als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van vennootschappen (Beslissing btw nr. E.T.125.180/2 d.d. 20 november 2014) deelde de FOD Financiën mee dat de invoering van deze maatregel (opnieuw) uitgesteld wordt en meer bepaald tot 1 april 2016.

Interpretatieve circulaire?

Sinds de aankondiging van de verplichte taxatie van de handelingen van de bestuurders/rechtspersonen, worden er tevens besprekingen gevoerd tussen de FOD Financiën en de voornaamste sector die door deze taxatie getroffen worden, nl. de financiële sector (banken, verzekeringen, fondsen,…).

Deze besprekingen zijn nog altijd aan de gang en werpen tal van vrij technische problemen op. De administratie stelt momenteel een circulaire op om de toepassing van deze taxatieregeling te verduidelijken in de verschillende situaties die zich kunnen voordoen. Dat verklaart waarom dit regime nogmaals uitgesteld wordt.

Enkele problemen die momenteel op tafel liggen en verder overleg vergen om de voornoemde circulaire te kunnen opstellen, zijn bv. de toepassing van eventuele vrijstellingen van de diensten van bestuurders van vennootschappen die bemiddelen in het domein van de verzekering of bestuurders van vennootschappen die gemeenschappelijke beleggingsfondsen beheren.

Een ander probleem dat al veel inkt heeft doen vloeien, is de mogelijkheid voor de bestuurders-rechtspersonen om een btw-eenheid op te richten met de vennootschappen die zij besturen en op die manier aan de btw-heffing te ontsnappen.