Handelsrecht

 

Tot welk bedrag mag u een factuur cash betaald worden?

Sinds 16 oktober 2017 is de regeling weer aangepast – lees : versoepeld – : de grens van 3.000 euro blijft bestaan, maar de beperking tot 10 % van het factuurbedrag valt weg.

M.a.w. ongeacht de omvang van het verkoopbedrag, mag steeds een bedrag van maximaal 3.000 euro in cash ontvangen worden.

Concreet betekent dit dat bij een verkoop van bv. 5.000 euro onder de nieuwe regeling maximaal 3.000 euro in cash mag worden ontvangen, terwijl dat onder de oude regeling maximaal 500 euro (10 % van 5.000 euro) was.

Nieuw is dat ook de landbouwers, vrije beroepen en vzw’s voortaan onder het toepassingsgebied van deze regeling vallen.

Voor consumenten onderling bestaat er daarentegen nog steeds geen beperking, behalve voor de verkoop van gebouwen waarbij helemaal niet meer met cash mag worden gewerkt.

 

Uiteindelijk Begunstigden – Ultimate Beneficial Owner (UBO)

De antiwitwaswetgeving van 1993 viseerde o.a. reeds banken en “cijferberoepers”.

Vandaar dat uw bank, uw externe accountant, externe belastingconsulent en/of erkende externe boekhouders-fiscalisten u vermoedelijk reeds een UBO-vragenlijst lieten invullen.

Recent heeft de wetgever naar aanleiding van de “vierde Europese anti-witwasrichtlijn” (richtlijn (EU) 2015/849) de anti-witwaswet wat aangepast en met ingang van oktober 2017 is voorzien in de oprichting van een register van uiteindelijk begunstigden (UBO-register) bij de Federale Overheidsdienst Financiën.

Hierin zullen alle Belgische vennootschappen en andere juridische entiteiten (trusts, stichtingen, (internationale) verenigingen zonder winstoogmerk) informatie over de uiteindelijk begunstigde eigenaar, zoals naam, geboortedatum, nationaliteit en adres van de uiteindelijke begunstigde alsmede de aard en omvang van het door de uiteindelijke begunstigde gehouden economisch belang, op moeten registreren.

Op die manier brokkelt de anonimiteit over inkomsten en vermogens verder af, aangezien tot op heden aandelen op naam van (Belgische) vennootschappen enkel ingeschreven dienden te zijn in een privé gehouden aandeelhoudersregister.

Het kader van het UBO-register ligt vast, maar de Koning dient verdere uitvoeringsmodaliteiten te bepalen : zoals hoe en welke informatie wordt verzameld, alsook regels inzake het beheer, de toegang, het gebruik en de verificatie van de gegevens.

Niettegenstaande het register in de schoot van de FODF wordt uitgebouwd, zal de fiscus het UBO-register enkel kunnen raadplegen voor de doeleinden van de anti-witwaswet, nl. het voorkomen van witwassen van geld en het strijden tegen de financiering van terrorisme en dus niet voor haar fiscale controlewerkzaamheden.

Administratieve procedure voor invordering onbetwiste geldschulden

Voortaan kan een gerechtsdeurwaarder onbetwiste geldschulden tussen ondernemingen invorderen en is dus de tussenkomst van de rechter niet meer nodig.

De administratieve invordering van de onbetwiste handelsvorderingen op vraag van de advocaat van de schuldeiser gebeurt in verschillende stappen.

Om het probleem van de laattijdige betalingen van facturen aan te pakken, kunnen schuldeisers sinds 2 juli 2016 een beroep doen op een administratieve procedure.

Deze regeling geldt voor iedereen die in de Kruispuntbank van Ondernemingen is ingeschreven: vennootschappen, handelaars-natuurlijke personen, verenigingen en vrije beroepers, maar dus niet voor particulieren.

Aanmaning tot betaling

De administratieve invordering van de onbetwiste handelsvorderingen gebeurt in verschillende stappen. De start met de aanmaning tot betaling door de gerechtsdeurwaarder op verzoek van de schuldeiser. De schuldenaar heeft 1 maand de tijd om op die aanmaning te reageren via een antwoordformulier. Hij heeft drie opties:

 • het vermelde bedrag volledig betalen; of
 • een afbetalingsplan aan de gerechtsdeurwaarder aanvragen; of
 • de schuld betwisten, met vermelding van de reden.

Procesverbaal van niet-betwisting

Ten vroegste acht dagen na het verstrijken van de betaaltermijn stelt de gerechtsdeurwaarder op vraag van de schuldeiser een pv van niet-betwisting op waarin hij de situatie op dat moment vermeldt.

Bij betaling van de schuld of bij een gemotiveerde betwisting stopt de procedure. In het laatste geval kan de schuldeiser via gerechtelijke weg de betwiste schuld invorderen. Worden betalingsfaciliteiten afgesproken, dan wordt de invordering opgeschort.

Uitvoerbaarverklaring van pv

Een magistraat van het Beheers- en toezichtscomité bij het Centraal bestand van beslagberichten zal vervolgens op vraag van de gerechtsdeurwaarder het pv van niet-betwisting uitvoerbaar verklaren als de vormvereisten in orde zijn. Die uitvoerbare titel impliceert dat er een uitvoerend beslag op de goederen van de schuldenaar kan worden gelegd ten belope van het bedrag van de niet-betwiste schuld. Alleen als de schuldenaar in rechte opkomt tegen het uitvoerbaar verklaard pv, wordt de tenuitvoerlegging geschorst. De verzending van het uitvoerbaar verklaard pv gebeurt op een beveiligde manier om de herkomst, de vertrouwelijkheid en de integriteit van de inhoud te verzekeren.

Centraal register

De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders is intussen verantwoordelijk voor de organisatie en beheer van het ‘centraal register voor de invordering van onbetwiste schulden’. Dit register bevat alle gegevens die nodig zijn om na te gaan of de procedures voor de invordering van onbetwiste geldschulden correct zijn verlopen en om aan het pv van niet-betwisting uitvoering te kunnen geven.

Versnelde invordering facturen bij slechte betalers?

Sinds juli ll. is de wet die voorziet in een versnelde invordering van onbetwiste facturen bij handelaars in werking getreden.

‘Versneld’? Deze incassomogelijkheid is een administratieve procedure die uiteindelijk door de rechtbank bekrachtigd wordt. Als alles meezit, heeft u zo binnen de twee maanden een “vonnis” waarmee u uw slechte betaler kunt dwingen om te betalen, hetgeen toch aanzienlijk sneller is dan bij een passage langs de rechtbank.

Deurwaarder als spilfiguur! Het is een deurwaarder die in eerste instantie een aanmaning zal sturen naar uw slechte betaler. Deze krijgt dan één maand de tijd om te betalen. Gebeurt er niets, dan stelt de deurwaarder een zgn. proces-verbaal van niet-betwisting op dat hij vervolgens aan de rechtbank bezorgt. Als alles correct verlopen is, dan zal de rechter dat pv dan zgn. uitvoerbaar verklaren. Het krijgt dan m.a.w. dezelfde waarde als een vonnis.

Let op! Dat pv kan wel ten vroegste acht dagen na de aanmaningstermijn van één maand opgemaakt worden. Uw klant heeft dus in feite één maand en zeven dagen om te betalen.

Wel via advocaat passeren! U kunt m.a.w. niet zelf naar een deurwaarder stappen met al uw onbetwiste facturen die niet betaald worden. Het is dus wel degelijk uw advocaat die uw deurwaarder de opdracht moet geven om deze versnelde procedure in gang te zetten.

Procedure kan ‘verstoord’ worden. Uw klant kan inderdaad nog alle kanten uit. De deurwaarder is immers ook verplicht om een modelformulier mee te sturen naar uw klant en die kan daarmee alsnog uw factuur betwisten en dan is het ineens gedaan met de pret. U zal dan m.a.w. toch nog naar de rechtbank moeten.

Let op! Uw klant kan via dat formulier ook een afbetalingsplan vragen en dan moet daar ook rekening mee gehouden worden, maar bon, dat is dan nog altijd beter dan niets natuurlijk…

Voor welke facturen kan het?

Alleen onbetwiste facturen! Dat is inderdaad de allereerste voorwaarde. Zodra de klant uw factuur betwist, kan een deurwaarder de versnelde procedure niet opstarten.

Alleen vervallen facturen! De factuur moet inderdaad ook al opeisbaar zijn. Geeft u uw klanten 30 dagen de tijd om te betalen, dan kunt u m.a.w. niet reeds na 10 dagen deze versnelde procedure laten opstarten. Dat is logisch uiteraard…

M.a.w. zet waar mogelijk op uw facturen dat ze contant betaalbaar zijn. De procedure kan dan onmiddellijk opgestart worden. Staat er ter zake niets op uw facturen, dan heeft de klant standaard immers een betaaltermijn van 30 dagen.

Alleen bij klanten-handelaars! Particuliere klanten of m.a.w. consumenten kunt u zo dus niet onder druk zetten. Daarvoor zal u nog altijd naar de rechtbank moeten.

Maximaal 10% extra? Dat is inderdaad ook voorzien bij deze wijze van invordering. Naast de hoofdsom kan de deurwaarder m.a.w. maximaal 10% extra opeisen bij wijze van interesten en schadebeding. Van belang is dus wat u ter zake voorzien heeft in uw algemene voorwaarden.

 

 

regels inzake eigendomsvoorbehoud versoepeld

De regels inzake eigendomsvoorbehoud dat u als leverancier kunt maken, zijn sinds 1 december 2014 versoepeld.

Eigendomsvoorbehoud?

Eigendomsvoorbehoud komt erop neer dat U met uw klant expliciet afspreekt dat hetgeen u hem verkocht en geleverd heeft, toch nog van u blijft zolang hij uw factuur niet volledig betaald heeft.

Ook voor u nuttig?

Zeker, we denken bijvoorbeeld maar aan de situatie waarin uw klant failliet gaat en u nog niet betaald heeft.

Voortaan nog belangrijker dan vroeger omdat enkele strikte vereisten om het eigendomsvoorbehoud te kunnen inroepen, versoepeld zijn.

Zo is het niet langer vereist dat uw goederen nog ‘identificeerbaar’ zijn. M.a.w. u zal ook in geval van ‘bulk’-leveringen eigendomsvoorbehoud kunnen inroepen.

Een voorbeeld om te verduidelijken:

U bent bij een klant niet de enige leverancier van bepaalde goederen (bv. bomen aan een houtzagerij of metalen platen aan een metaalverwerkend bedrijf) en u levert in bulk. Na de levering is het voor dergelijke goederen weliswaar niet mogelijk om in de stock van uw klant ‘uw’ goederen met 100% zekerheid te identificeren.

Zelfs als uw klant de door u geleverde goederen in productie nam en ze dus ‘bewerkt’ zijn en niet meer in hun oorspronkelijke toestand in voorraad zijn, blijft dat eigendomsvoorbehoud spelen.

Is er van het hout in bovenstaand voorbeeld dat u heeft geleverd, inmiddels een kast gemaakt, dan gaat dat eigendomsvoorbehoud m.a.w. over op die kast.

Wel dient het eigendomsvoorbehoud expliciet vooraf afgesproken te zijn met uw klant. Om bewijsproblemen te voorkomen, is het aangewezen dit op papier te zetten. Dit kan u via uw algemene voorwaarden.

! Het is aangewezen om de clausule inzake eigendomsvoorbehoud ook op bestelbonnen, contracten,… te zetten en hiervan een ondertekend exemplaar te vragen aan uw klant. Indien het enkel in uw factuurvoorwaarden zou zijn opgenomen, zou de klant of zijn advocaat en/of de curator kunnen aanvoeren dat het eigendomsvoorbehoud niet tijdig was afgesproken en bijgevolg niet geldig is.

! Wie eigenaar blijft, blijft in principe ook het risico dragen van een goed. M.a.w. brandt het magazijn van uw klant af, dan is dat dus in principe uw probleem, want u was nog eigenaar… Dit kan worden opgevangen door in uw algemene voorwaarden te vermelden dat het risico reeds overgaat op de klant op het moment van de levering.

Zo ziet u maar dat het opstellen van ondubbelzinnige algemene (factuur) voorwaarden van belang kan zijn en doorgaans komt men hier pas achter als het te laat is, nl. als uw klant in financiële problemen zit.

Opstellen van algemene (factuur)voorwaarden is “stukwerk”, aangezien niet elke handelaar hetzelfde cliënteel heeft, in dezelfde sector actief zijn,… en er vaak specifieke regels en gebruiken gelden. Indien gewenst kunnen we u helpen bij het opstellen van algemene (factuur)voorwaarden.

Verplicht vermelden van allergenen in niet-voorverpakte voeding

Vanaf 13 december 2014 moeten alle “zaken” die niet-voorverpakte voeding leveren of verkopen de consumenten informeren over de aanwezigheid van allergenen. Deze maatregel kadert in een Europese Verordening rond voedselinformatie aan consumenten en is complementair aan de reeds bestaande verplichtingen m.b.t. voorverpakte voeding.

Allergenen?

Het gaat om de 14 meest voorkomende allergie verwekkende stoffen, zoals eieren, melk, soja, glutenbevattende granen, schaaldieren, noten, selderij, mosterd, sesamzaad,…

Een volledige lijst vindt u terug op de site van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu : http://www.health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/@mixednews/documents/ie2divers/19097604_nl.pdf

Wie?

Deze verplichting geldt voor alle actoren die niet-voorverpakte voeding aan consumenten leveren. We denken hierbij o.a. aan:

– bakkerijen, slagerijen, viswinkels, kaaswinkels, kruidenierswinkels, …

– supermarkten,

– sandwichzaken, snackzaken, frituren, …

– restaurants, traiteurs, hotels, vakantiehuizen, …

– kantines in scholen, ziekenhuizen, bedrijven, …

Informatieverplichting

Het is de bedoeling dat de informatie over de allergenen altijd beschikbaar is voor de consument op de plaats van de aankoop en vóór de aankoop plaatsvindt.

De informatie mag zowel schriftelijk als mondeling worden meegedeeld aan de consument. In dat laatste geval moet er wel altijd een personeelslid in de zaak aanwezig zijn om je te informeren. Is dat niet het geval dan moet de informatie over de allergenen schriftelijk beschikbaar zijn: ofwel door de info duidelijk te afficheren, ofwel door te tonen waar de info beschikbaar is (bv. in een register op de toonbank).

De controle van de bepalingen uit het besluit zal worden uitgevoerd door het Federaal Voedselagentschap.

Bron: Europese verordening nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten – bijlage II met overzicht allergenen juncto Koninklijk Besluit van 17 juli 2014 tot vaststelling van de bepalingen inzake de mededeling van bepaalde stoffen en producten die allergieën of intoleranties veroorzaken voor niet-voorverpakte levensmiddelen

Afronden totaalbedrag kastickets op 5 cent

Sinds 1 oktober 2014 mogen ondernemingen en vrije beroepers het totaal bedrag dat de consument moet betalen, afronden tot op 5 eurocent, m.a.w. naar het dichtste veelvoud van 0 of 5 eurocent. Die afronding geldt wel niet voor elektronische betalingen en voor geneesmiddelen bij de apotheker. 
Voorwaarden afronding
1. de betaling gebeurt volledig of gedeeltelijk met muntstukken of met maaltijdcheques, ecocheques en geschenkcheques;
2. u rondt het totaalbedrag van het kasticket af (en dus niet de prijs van elk product!);
3. u vermeldt op de kassabon van uw klant het niet-afgeronde totaalbedrag én het afgeronde totaalbedrag. Wellicht is een aanpassing van uw kassasysteem nodig;
4. u hangt een duidelijk zichtbaar pictogram op.

Bij een gemengde betaling (kaart/chartaal) mag u de afronding enkel toepassen op het gedeelte dat in speciën is betaald.

Bekendmaking afronding
Als u kiest om bedragen af te ronden, moet u uw klanten daarvan informeren door op een duidelijk zichtbare manier in de nabijheid van uw kassa’s een pictogram in kleur op te hangen. Een gratis zelfklever kan u verkrijgen in de kantoren van de FOD Economie of de plaatselijke btw-kantoren; of u kan het pictogram downloaden op de website van de FOD Economie http://economie.fgov.be/nl/binaries/logo_arrondi_tcm325-255018.pdf.

jaarvergadering – bevoegdheden

Een overzicht van de bevoegdheden van de jaarvergadering

De algemene vergadering is een verplicht orgaan met wettelijke bevoegdheden. Wanneer uw boekhouding per kalenderjaar loopt, valt de jaarvergadering meestal in mei of in juni omdat ze moet plaatsvinden binnen de zes maanden na het einde van het boekjaar. De jaarvergadering kan alle bevoegdheden uitoefenen die het Wetboek van Vennootschappen en de statuten haar toekennen.

Soorten algemene vergaderingen

Er zijn drie soorten algemene vergaderingen. De gewone algemene vergadering of jaarvergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening en over het verlenen van kwijting aan het bestuursorgaan en de commissaris(sen). De gewone algemene vergadering moet jaarlijks verplicht worden gehouden binnen de zes maanden na het sluiten van het boekjaar. Deze vergadering vindt plaats op de datum en de plaats voorzien in de statuten.

De buitengewone algemene vergadering beslist over een voorstel van statutenwijziging. Het Wetboek van Vennootschappen bepaalt voor de naamloze vennootschap (NV) en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) specifieke regels inzake aanwezigheid en meerderheid voor de algemene vergaderingen houdende wijziging van de statuten. Voor de coöperatieve vennootschap (CV) moet rekening worden gehouden met de statutaire bepalingen terzake. Als de statutenwijziging het doel van de vennootschap betreft, voorziet de wet in een gelijkaardige procedure voor de NV, de BVBA en de CV.

De bijzondere algemene vergadering is iedere algemene vergadering die niet samenvalt met de gewone algemene vergadering en die niet moet beslissen over een statutenwijziging. Het doel van deze vergadering is rechten toekennen aan derden die een invloed hebben op het vermogen van de vennootschap zoals het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen of de verandering van de controle op de vennootschap.

Wettelijke bevoegdheden (minimumbevoegdheden) van de algemene vergadering

De algemene vergadering van de NV, BVBA en Comm. VA (commanditaire vennootschap op aandelen) is alleen bevoegd voor de taken die het Wetboek van Vennootschappen aan haar heeft toegekend. De algemene vergadering kan er geen afstand van doen, niet ten voordele van een andere vennootschap en ook niet ten voordele van derden. In de statuten kunnen wel clausules worden opgenomen die de bevoegdheden van de bestuurders of zaakvoerders beperken ten voordele van de algemene vergadering, maar die statutaire clausules hebben alleen een interne werking. Ze zijn niet tegenstelbaar aan derden.

In de coöperatieve vennootschap, zowel de CV met beperkte als met onbeperkte aansprakelijkheid (CVBA en CVOA), kan men vrij in de statuten de bevoegdheden van de algemene vergadering vastleggen. Die statutaire bevoegdheidsclausules kunnen wél tegen derden worden ingeroepen als zij openbaar gemaakt zijn of, bij gebreke aan bekendmaking, als de vennootschap bewijst dat derden er kennis van hadden.

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaat, te verrichten of te bekrachtigen. Als uw vennootschap een boekhouding per kalenderjaar voert, zal uw jaarvergadering meestal in mei of in juni vallen omdat ze moet plaatsvinden binnen de zes maanden na het einde van het boekjaar. Twijfelt u aan de bevoegdheden die uw jaarvergadering mag uitoefenen? De (gewone) bevoegdheden die het Wetboek van Vennootschappen voorbehoudt aan de algemene vergadering van een NV, Comm. VA en BVBA en die dus ook door de jaarvergadering kunnen worden uitgeoefend, zijn de volgende:

 • bespreking (goedkeuring) van de jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissaris. Dit is de belangrijkste bevoegdheid van de jaarvergadering;
 • het verlenen van kwijting aan bestuurders/zaakvoerders en commissarissen en het al dan niet toekennen van een vergoeding aan hen;
 • de benoeming en het ontslag van de bestuurders/zaakvoerders en van de commissaris. Bestuurders of niet-statutaire zaakvoerders kunnen op elk ogenblik worden ontslaan, een statutaire zaakvoerder in een BVBA of Comm. VA kan enkel worden ontslagen door een eenparig besluit van de vennoten of wegens ernstige redenen (meerderheid vereist voor een statutenwijziging);
 • het instellen van de vennootschapsvordering als de bestuurders door een fout de vennootschap schade hebben toegebracht (actio mandati);
 • wijziging van de statuten van de vennootschap;
 • verlenging van de duur van de vennootschap als de vennootschap is opgericht voor bepaalde duur;
 • beslissing tot vrijwillige vervroegde ontbinding van de vennootschap, gevolgd door de aanduiding van de vereffenaars en bepaling van hun bevoegdheden. Bijvoorbeeld als het nettoactief ten gevolge van geleden verliezen is gedaald tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal (de algemene vergadering beslist dan alsof het om een statutenwijziging gaat). Wanneer het nettoactief daalde tot minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de algemene vergadering wel beslissen tot de ontbinding met één vierde van de uitgebrachte stemmen;
 • beslissing tot sluiting van de vereffening;
 • beslissing tot omzetting van de vennootschap volgens de regels van een gewone statutenwijziging;
 • beslissing tot inkoop van eigen aandelen;
 • goedkeuring van een quasi-inbreng, d.i. de verkrijging door de vennootschap van een vermogensbestanddeel toebehorend aan een oprichter, een bestuurder/zaakvoerder of een aandeelhouder/vennoot, binnen twee jaar na de oprichting van de vennootschap;
 • beslissing over een fusie of een splitsing of een gelijkgestelde verrichting;
 • beslissing tot inbreng van een algemeenheid of van een bedrijfstak;
 • beslissing tot uitgifte van converteerbare obligaties of van obligaties met voorkeurrecht in een NV of Comm. VA. De uitgifte van een gewone obligatielening is meestal een taak van de raad van bestuur/zaakvoerder, tenzij de statuten dit anders bepalen.

Theoretisch kan over de benoeming van de zaakvoerder(s) en de commissarissen, het instellen van de vennootschapsvordering en de beslissing over de quasi-inbreng ook in een buitengewone algemene vergadering worden beslist.

factuur – vermelding RPR – wijzigingen

RPR anders te vermelden op uw facturen?De gerechtelijke hervorming heeft onrechtstreeks ook gevolgen voor de verplichte vermelding van het zgn. RPR op uw facturen. Even kijken wat er dan wijzigt…  
 Wat is dat RPR? Dat is kortweg de afkorting van ‘rechtspersonenregister’. De plaats die na dit ‘RPR’ vermeld wordt, geeft aan onder welk gerechtelijk arrondissement uw vennootschap valt. Staat er m.a.w. op uw facturen ‘RPR Hasselt’, dan weet iedereen dat uw vennootschap ressorteert onder de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel te Hasselt.

Als eenmanszaak dus niet vermelden? Neen, inderdaad, alleen vennootschappen hebben zo’n RPR. Als eenmanszaak vermeldt u steeds uw woonplaats of domicilieadres, want dat bepaalt de rechtbank waaronder u valt.

Sinds 1 april 2014 zijn de gerechtelijke arrondissementen inderdaad hervormd en bijgevolg dus ook de rechtbanken van koophandel. Die laatste zijn sindsdien in hoofdzaak georganiseerd volgens de vijf hoven van beroep: Antwerpen, Gent, Brussel, Luik en Bergen. Daarnaast zijn er nog drie afzonderlijke rechtbanken van koophandel: in Leuven, Nijvel en Eupen. De voorheen bestaande zittingsplaatsen, zoals bv. Mechelen blijven wel behouden, maar worden afdelingen van de nieuwe grotere rechtbanken van koophandel.

Het RPR op uw facturen moet thans uitgebreid worden. Zo moet de rechtbank van koophandel eerst vermeld worden en vervolgens, indien aanwezig, de afdeling onder die rechtbank. Indien u dus vroeger ‘RPR Hasselt’ vermeldde, moet u dat nu vervangen door ‘RPR Antwerpen, afdeling Hasselt’.

Voorgedrukt briefpapier weggooien? Neen, zo drastisch moet u niet te werk gaan. Wel voegt u op uw oud briefpapier het best de nieuwe correcte vermelding toe, bv. in een extra kader of met een sticker.

Indien u niet weet onder welke rechtbank uw vennootschap valt, kan u dat nagaan op de site van de FOD justitie : http://www.juridat.be/kantons/kantons.htm