juli, 2017

 

Buitenlandse inkomsten en kinderen ten laste

Heeft u kinderen ten laste, dan wordt uw zgn. belastingvrije som, waar u sowieso recht op heeft, verhoogd omwille van die kinderlast. Feit is wel dat de verhoging steeds aangerekend wordt op het inkomen van de belastingplichtige die het meest verdient (art. 134, §4, 2° WIB 92) . Als dat hoogste inkomen echter in het buitenland verdiend en belast wordt, dan is dat inkomen in België vrijgesteld.et belastingvoordeel voor kinderen ten laste gaat dan de facto verloren…

In afwachting van een aanpassing van de wet, past de fiscus het berekeningsprogramma van de personenbelasting voor aanslagjaar 2017 (inkomstenjaar 2016) aan en als de aanrekening van die toeslagen op het inkomen van de minst verdienende voordeliger uitkomt, zal de fiscus dat zo toepassen.

Voor voorgaande jaren kan mogelijks nog rechtzetting gevraagd worden via een bezwaar of een verzoek tot ambtshalve ontheffing.

gesplitste aankoop – ontsnappingsroute via grootouders?

Bij een gesplitste aankoop kopen de ouders het vruchtgebruik van bv. een appartement aan zee, terwijl de kinderen de blote eigendom kopen. Als de ouders overlijden, zal het vruchtgebruik uitdoven en aanwassen bij de blote eigendom van de kinderen zonder dat er één euro erfbelasting dient te worden betaald. Opdat alles fiscaal sluitend zou zijn is wel vereist dat (1) de kinderen het geld hadden om de blote eigendom te kopen, (2) ze het geld daarvoor gebruikt hebben en (3) de waardering vruchtgebruik-blote eigendom correct is.

In de praktijk is het bijna altijd zo dat de ouders kort vooraf een geldsom aan de kinderen schenken, zodat ze hun deel (de blote eigendom) kunnen betalen. Om later erfbelasting te vermijden is dan wel vereist dat de schenking aan de kinderen geregistreerd wordt en er 3 % schenkbelasting op betaald wordt (3,3 % in Wallonië).

… via opa en oma. En wat als de schenking vooraf gebeurt door oma en opa en niet door de ouders? Op het eerste gezicht lijkt dit een goede oplossing waarbij het fictieartikel 2.7.1.0.7. VCF of 9 W. Succ. niet speelt en de schenking vooraf dus niet geregistreerd moet worden. Toch zouden we deze techniek – om 3 % schenkbelasting uit te sparen – afraden, aangezien de fiscus hier mogelijk de algemene antimisbruikbepaling kan inroepen.

Een zorgvolmacht: ook iets voor u?

Recent valt meer en meer het woord “zorgvolmacht” als het gaat over successieplanning, maar waarover gaat het juist?

Zolang u zelf handelingsbekwaam bent, kunt u aan een of meerdere personen opdracht geven om uw vermogen te beheren ingeval u feitelijk en/of juridisch handelingsonbekwaam wordt (art. 490 BW) . Deze opdracht of lastgeving wordt ook wel de ‘zorgvolmacht’ genoemd. U kunt daarbij de lasthebber vragen om eenvoudige ‘daden van beheer’ te stellen: de betaling van rekeningen en facturen, het beheer van rekeningen, de verhuur van onroerend goed, … maar u kunt ook (veel) verder gaan, en de lasthebber ‘daden van beschikking’ laten stellen: een schenking van (een deel van) uw vermogen, de verkoop van uw woning, … Hoewel een rechter ook dan nog steeds tussenbeide kan komen indien een belanghebbende of een van de lasthebbers van mening is dat de belangen van de lastgever in gevaar zijn, lijkt voorkomen toch beter dan genezen.

Schenkingen. In de eerste plaats dient u rekening te houden met het vermogen dat u zelf nog nodig zal hebben in geval van onbekwaamheid. Vermijd m.a.w. dat uw lasthebber u volledig kan ‘uitkleden voor het slapengaan’. Zo kunt u bv. bepalen dat er een minimumbedrag aan (liquide) middelen beschikbaar moet blijven op uw rekeningen. Hetzelfde geldt ook voor de schenking van onroerend goed: de gezinswoning wegschenken is voor sommigen een brug te ver. Eventueel kunt u de schenking van de gezinswoning toelaten mits voorbehoud van vruchtgebruik, zodat u er zelf kunt blijven wonen of het pand eventueel kunt (laten) verhuren. De schenking van uw gezinswoning zou dan bv. wel in volle eigendom kunnen indien u (definitief) zou verhuizen naar een verzorgingsinstelling.

Bescherming erfgenamen. De meeste mensen vinden de gelijke behandeling van hun kinderen belangrijk. U kunt dit principe opleggen aan uw lasthebber. Deze kan dan enkel schenken indien hij aan ieder van uw kinderen een gelijke waarde schenkt. Voor een schenking aan de kleinkinderen kiest u het best vooraf voor een gelijke verdeling tussen iedere staak, dus ongeacht hoeveel kleinkinderen iedere staak telt, of voor een gelijke verdeling die rekening houdt met het aantal kleinkinderen. Afhankelijk van het feit of u een gelijke behandeling voor ogen heeft of niet, kan uw zorgvolmacht bepalen dat schenkingen op voorschot van erfdeel moeten gebeuren dan wel dat schenkingen buiten deel, met het oog op een ongelijke behandeling, mogelijk zijn. Daarnaast kunt u ook vastleggen dat uw lasthebber een aantal klassieke voorwaarden moet inbouwen: beding van terugkeer bij vooroverlijden van een begiftigde, privéclausule (bescherming familiaal karakter), schenking met voorbehoud van vruchtgebruik of onder last, …

Verkoop. Denk bij een verkoop niet alleen aan de verkoop van onroerend goed, maar ook aan de verkoop van kunst, oldtimers, collecties, … U kunt dan bv. vastleggen dat voor bepaalde goederen een minimumprijs verkregen moet worden. Die prijs kunt u zelf vaststellen in uw zorgvolmacht, of u kunt de lasthebber opleggen die voorafgaandelijk te laten vaststellen door een beëdigd schatter.

Huwelijkscontract. U kunt ook volmacht geven om uw huwelijkscontract te wijzigen. Vanzelfsprekend gebeurt dit dan in samenspraak met uw partner. U kunt dan aangeven welke richting uw huwelijkscontract kan uitgaan. Wilt u een verregaande bescherming van de langstlevende voorzien (bv. via een keuzebeding)? Of is het net de bedoeling om de kinderen uit uw eerdere huwelijk te beschermen (bv. toevoegen Valkeniers-beding)? Zelfs de uitvoering van uw huwelijkscontract kunt u aan uw lasthebber overlaten. Wanneer uw echtgeno(o)t(e) als eerste overlijdt, en er een keuzebeding is, dan kunt u de lasthebber opdragen om bij uw onbekwaamheid in uw naam de keuze te maken. Hierbij kunt u richtlijnen geven in functie van uw noden, rekening houdend met uw leeftijd en gezondheidstoestand op het moment waarop de keuze gemaakt moet worden.

Naast het kader van de successie kan een zorgvolmacht ook oplossingen bieden voor praktische problemen die opduiken in geval van onbekwaamheid van de lastgever die zaakvoerder/bestuurder is van een vennootschap of kunnen er bepalingen in worden opgenomen inzake het beleggersprofiel van de lastgever. Duidelijke afspraken daarover kunnen ongewenste financiële gevolgen vermijden.

Misschien toch iets om even bij stil te staan, aangezien een doordachte modulering van de zorgvolmacht u de nodige gemoedsrust kan verschaffen tegen een niet onoverkomelijke prijs. Als richtprijs geeft de Federatie van Notarissen 300 à 500 euro.

De fiscus gaat dit jaar op huizenjacht!

De fiscus kondigde onlangs aan verkopen van onroerende goederen (gebouwen en gronden) tegen het licht te houden om zo te zien of de gemaakte winsten werden/worden aangegeven in de personenbelasting.

Is de winst altijd belastbaar?

Enkel bij een zgn. snelle verkoop wordt u belast.

Verkoop gebouw binnen de vijf jaar. Enkel als u een privégebouw verkoopt binnen de vijf jaar na de aankoop ervan, moet u de winst opnemen in uw privéaangifte en wordt u daarop belast tegen 16,5%. Die termijn van vijf jaar wordt trouwens berekend van dag op dag en het is de datum van de notariële aan- en verkoopakte die daarvoor telt.

Let op! Ook de winst bij verkoop van een woning die u minder dan drie jaar geleden geschonken werd én die u verkoopt binnen de vijf jaar nadat de schenker zelf de woning gekocht heeft, is belastbaar.

Uitzondering. Verkoopt u uw gezinswoning binnen de vijf jaar, dan geldt de  meerwaardebelasting niet, op voorwaarde dat u er minstens 12 maanden zelf in gewoond heeft. Ook voor een geërfde woning voorziet de wet een vrijstelling.

Grond moet u acht jaar houden. Verkoopt u immers een grond binnen de vijf jaar na aankoop met winst, dan wordt die winst belast tegen 33%. Bij een verkoop na vijf jaar maar binnen de acht jaar, betaalt u nog 16,5% op uw winst.

Welk bedrag is dan belastbaar? Het is niet op de brutowinst dat u belast wordt. U mag nl. nog een aantal forfaitaire kosten aftrekken van die brutowinst. Daardoor valt het effectieve belastbare bedrag meestal nogal mee.

Let op! Geeft u de winst ten onrechte niet aan, dan riskeert u ook nog een boete (€ 50 tot € 1.250) en/of een belastingverhoging (van 10% tot 200%).

Spontaan rechtzetten? Dat is te overwegen. Was u zich er bv. niet bewust van dat de winst die u in 2015 gemaakt heeft op de verkoop van bv. een stuk grond belastbaar was, dan kunt u uw controleur daar nu nog zelf van op de hoogte brengen door spontaan een bijkomende aangifte te doen. Zo laat u alvast uw goede wil zien en verhoogt u uw kans op een kleinere boete en/of belastingverhoging.