oktober, 2015

 

verlaagde Vlaamse schenkingstarieven voor onroerende goederen

Niet alleen verlaagd, maar ook vereenvoudigd

Vroeger bestonden er vier verschillende categorieën van begunstigden, die elk aan andere tarieven waren onderworpen:

 • in rechte lijn (grootouders-ouders-kinderen) en echtgenoten/samenwoners: negen verschillende schijven, van 3 % op de eerste schijf van 12.500 euro tot 30 % op alles boven de 500.000 euro;
 • broers en zussen: vijf schijven, van 20 % op de eerste schijf van 12.500 euro tot 65 % op alles boven de 175.000 euro;
 • ooms/tantes en neven/nichten: vijf schijven, van 25 % op de eerste schijf van 12.500 euro tot 70 % op alles boven de 175.000 euro;
 • anderen: vijf schijven, van 30 % op de eerste schijf van 12.500 euro tot 80 % op alles boven de 175.000 euro.

↔ Daar wordt nu drastisch in gesnoeid: er blijven nog twee categorieën over: (i) rechte lijn/partners en (ii) niet in rechte lijn, en het aantal schijven wordt teruggebracht tot vier en de tarieven worden aanzienlijk verlaagd.

Nieuwe tarieven:

 • van 0 tot 150.000 euro: 3 % in rechte lijn – 10 % niet in rechte lijn;
 • 150.000 tot 250.000 euro: 9 % in rechte lijn – 20 % niet in rechte lijn;
 • 250.000 tot 450.000 euro: 18 % in rechte lijn – 30 % niet in rechte lijn;
 • boven de 450.000: 27 % in rechte lijn – 40 % niet in rechte lijn.

Voorbeeld

Marie-Jeanne schenkt haar enige zoon een appartement met een waarde van 150.00 euro. Onder de vroegere tarieven moest haar zoon daar 10.625 euro schenkbelasting op betalen, onder de nieuwe verlaagde tarieven nog maar 4.500, bijna 6.000 euro minder. Stel dat Marie-Jeanne geen kinderen heeft en hetzelfde appartement schenkt aan haar neef, dan bespaart die meer dan 50.000 euro: de door hem verschuldigde belasting daalt van 68.125 euro (oude tarieven) naar 15.000 (nieuwe tarieven).

Tarieven nog lager voor wie de woning renoveert/verhuurt

Als de begiftigde binnen de vijf jaar na de schenking het gekregen goed renoveert voor een bedrag van minstens 10.000 euro (excl. btw) om de energie-efficiëntie te verbeteren, geniet hij van nog lagere tarieven. Het gaat o.a. om de volgende werken: het plaatsen van een warmtepomp, hoogrendementsbeglazing, het plaatsen van een zonneboiler, dakisolatie en (zolder)vloerisolatie, buitenmuurisolatie.

Ook wie de woning binnen de drie jaar vanaf de schenking verhuurt voor een periode van negen jaar en daarvoor een geregistreerde huurovereenkomst afsluit, kan op deze extra verlaagde tarieven beroep doen. De verhuurder moet dan wel over een conformiteitsattest volgens de Vlaamse wooncode beschikken. Het is immers de bedoeling kwaliteitsvolle woningen op de huurmarkt te brengen.

Deze twee extra verlaagde tarieven gelden enkel voor woningen gelegen in Vlaanderen.

Dan gelden de volgende tarieven:

 • van 0 tot 150.000 euro: 3 % in rechte lijn – 9 % niet in rechte lijn;
 • 150.000 tot 250.000 euro: 6 % in rechte lijn – 17 % niet in rechte lijn;
 • 250.000 tot 450.000 euro: 12 % in rechte lijn – 24 % niet in rechte lijn;
 • Boven de 450.000: 18 % in rechte lijn – 31 % niet in rechte lijn.

In eerste instantie worden de gewone rechten geheven (aan het normale tarief). Wanneer de voorwaarden vervuld zijn (als de woning is gerenoveerd), worden de teveel geïnde belastingen teruggegeven.

Voorbeeld

Ernest schenkt aan zijn dochter een woning ter waarde van 330.000 euro. Op het moment van de schenking betaalt ze 27.900 euro belasting. Ze laat voor 11.800 euro werken uitvoeren die de woning energie-efficiënter maken. Ze heeft nu recht op de lagere tarieven: ze had slechts 20.100 euro moeten betalen en krijgt nu dus 7.800 euro terug. 

Er is nog een bijkomende korting voor gehandicapte begiftigden. Deze neemt de vorm aan van een abattement, m.a.w. de belastbare grondslag wordt verminderd, en bedraagt 3.000 euro (in rechte lijn) en 1.000 euro (in andere gevallen). Deze basisbedragen worden nog vermenigvuldigd met een factor naar gelang de leeftijd van de begiftigde.

Opm. 1 Voor de schenking van roerende goederen blijven de (in 2004 verlaagde) tarieven van 3 % en 7 % bestaan.

Opm. 2 verlaagd tarief voor schenking bouwgronden blijft bestaan

Het regime (verlaagde tarieven mits naleving van voorwaarden) voor de schenking van bouwgrond werd verlengd tot 2019.

! Bij een schenking van een bouwgrond kunnen schenker en begiftigde kiezen welk van de twee regimes ze willen toepassen. Voordeel van de nieuwe verlaagde tarieven is dat er daar geen bouwverplichting aan verbonden is.

Wat het interessantste is, hangt natuurlijk af van de waarde van de bouwgrond, het aantal begiftigden, enzovoort. Grosso modo geldt dat het toepassen van de normale tarieven (en niet de afwijkende tarieven voor schenken van bouwgrond) voordeliger zijn vanaf dat de bouwgrond een waarde heeft van 68.750 euro (in rechte lijn) of meer dan 150.000 euro (voor de andere begiftigden).

 

werken in Nederland – fiscale gevolgen – kwalificerend buitenlands belastingplichtige

Wie in België woont, maar in Nederland werkt, zal in principe in Nederland belastingen moeten betalen. Wie het grootste deel van zijn inkomsten in Nederland haalt, wordt er beschouwd als een kwalificerend buitenlands belastingplichtige en heeft grotendeels recht op dezelfde aftrekposten als inwoners van Nederland.

Kwalificerend buitenlands belastingplichtige: wat is dat juist?

Het begrip ‘kwalificerend buitenlands belastingplichtige’ is nieuw in het Nederlands fiscaal recht sinds 2015. Tot eind 2014 waren de regels voor buitenlanders die een (groot) deel van hun beroepsinkomsten in Nederland behaalden nog anders.

Voordeel van de kwalificatie als ‘kwalificerend buitenlands belastingplichtige’ is dat men verschillende (maar niet alle) tegemoetkomingen krijgt waarop ook Nederlandse inwoners recht hebben. Het gaat daarbij om aftrekposten (bv. de hypotheekrenteaftrek te vergelijken met onze woonbonus), heffingskortingen en het heffingsvrij vermogen. Een heffingskorting is te vergelijken met onze belastingverminderingen: het gaat om bedragen die rechtstreeks worden afgetrokken van de verschuldigde belasting.

Aangezien de kwalificatie heel wat voordelen geeft in de vorm van aftrekposten, kan niet zomaar iedereen er van genieten. Enkel inwoners van een EER-landen en Zwitserland komen in aanmerking als ze minstens over 90 % van hun inkomen belasting betalen in Nederland en een inkomensverklaring van hun eigen fiscus (woonland) hebben.

1. Enkel voor wie over 90 % van zijn inkomen in Nederland belasting betaalt

Een belastingplichtige moet over 90 % van zijn wereldwijd inkomen in Nederland belasting betalen om in aanmerking te komen.

Wie deels in België werkt en deels in Nederland zal niet aan die 90 % drempel komen, hetzelfde geldt voor wie enkel in Nederland beroepsinkomsten heeft, maar in België nog veel roerende of onroerende inkomsten verwerft waarop hij in België wordt belast.

Voorbeeld

Jan is Belg, woont in Antwerpen en werkt al jaren in Nederland. Hij heeft een in Nederland belast jaarloon van 40.000 euro:

 • Jan heeft geen andere (Belgische inkomsten) – Hij is een kwalificerend buitenlands belastingplichtige;
 • Jan verwerft in België nog 17.000 euro andere inkomsten, o.a. uit de verhuur van een appartement en een beperkte nevenactiviteit als zelfstandige in België, deze inkomsten zijn enkel belastbaar in België. Jan betaalt over 40.000/57.000 (Nederlandse/wereldwijde inkomsten) of plusminus 70 % van zijn inkomsten belasting in Nederland. Hij is geen kwalificerend buitenlands belastingplichtige.

2. Een inkomensverklaring van de Belgische fiscus

U moet in Nederland een attest indienen met een overzicht van uw Belgische aangifte, uitgereikt door de Belgische fiscus.

Tegemoetkomingen voor Belgen die in Nederland werken

Belgen die in Nederland werken en teveel Belgische inkomsten hebben waardoor ze de 90 %-drempel niet bereiken, krijgen toch in Nederland nog enkele tegemoetkomingen, zoals.

– aftrekposten, o.a. kosten van openbaar vervoer, verliezen uit werk en woning uit vorige belastbare tijdperken, betaalde onderhoudsuitkeringen ex-partner; EN

– heffingskortingen, o.a. levensloopverlofkorting, werkbonus, algemene heffingskorting.