december, 2014

 

regels inzake eigendomsvoorbehoud versoepeld

De regels inzake eigendomsvoorbehoud dat u als leverancier kunt maken, zijn sinds 1 december 2014 versoepeld.

Eigendomsvoorbehoud?

Eigendomsvoorbehoud komt erop neer dat U met uw klant expliciet afspreekt dat hetgeen u hem verkocht en geleverd heeft, toch nog van u blijft zolang hij uw factuur niet volledig betaald heeft.

Ook voor u nuttig?

Zeker, we denken bijvoorbeeld maar aan de situatie waarin uw klant failliet gaat en u nog niet betaald heeft.

Voortaan nog belangrijker dan vroeger omdat enkele strikte vereisten om het eigendomsvoorbehoud te kunnen inroepen, versoepeld zijn.

Zo is het niet langer vereist dat uw goederen nog ‘identificeerbaar’ zijn. M.a.w. u zal ook in geval van ‘bulk’-leveringen eigendomsvoorbehoud kunnen inroepen.

Een voorbeeld om te verduidelijken:

U bent bij een klant niet de enige leverancier van bepaalde goederen (bv. bomen aan een houtzagerij of metalen platen aan een metaalverwerkend bedrijf) en u levert in bulk. Na de levering is het voor dergelijke goederen weliswaar niet mogelijk om in de stock van uw klant ‘uw’ goederen met 100% zekerheid te identificeren.

Zelfs als uw klant de door u geleverde goederen in productie nam en ze dus ‘bewerkt’ zijn en niet meer in hun oorspronkelijke toestand in voorraad zijn, blijft dat eigendomsvoorbehoud spelen.

Is er van het hout in bovenstaand voorbeeld dat u heeft geleverd, inmiddels een kast gemaakt, dan gaat dat eigendomsvoorbehoud m.a.w. over op die kast.

Wel dient het eigendomsvoorbehoud expliciet vooraf afgesproken te zijn met uw klant. Om bewijsproblemen te voorkomen, is het aangewezen dit op papier te zetten. Dit kan u via uw algemene voorwaarden.

! Het is aangewezen om de clausule inzake eigendomsvoorbehoud ook op bestelbonnen, contracten,… te zetten en hiervan een ondertekend exemplaar te vragen aan uw klant. Indien het enkel in uw factuurvoorwaarden zou zijn opgenomen, zou de klant of zijn advocaat en/of de curator kunnen aanvoeren dat het eigendomsvoorbehoud niet tijdig was afgesproken en bijgevolg niet geldig is.

! Wie eigenaar blijft, blijft in principe ook het risico dragen van een goed. M.a.w. brandt het magazijn van uw klant af, dan is dat dus in principe uw probleem, want u was nog eigenaar… Dit kan worden opgevangen door in uw algemene voorwaarden te vermelden dat het risico reeds overgaat op de klant op het moment van de levering.

Zo ziet u maar dat het opstellen van ondubbelzinnige algemene (factuur) voorwaarden van belang kan zijn en doorgaans komt men hier pas achter als het te laat is, nl. als uw klant in financiële problemen zit.

Opstellen van algemene (factuur)voorwaarden is “stukwerk”, aangezien niet elke handelaar hetzelfde cliënteel heeft, in dezelfde sector actief zijn,… en er vaak specifieke regels en gebruiken gelden. Indien gewenst kunnen we u helpen bij het opstellen van algemene (factuur)voorwaarden.

Verplicht vermelden van allergenen in niet-voorverpakte voeding

Vanaf 13 december 2014 moeten alle “zaken” die niet-voorverpakte voeding leveren of verkopen de consumenten informeren over de aanwezigheid van allergenen. Deze maatregel kadert in een Europese Verordening rond voedselinformatie aan consumenten en is complementair aan de reeds bestaande verplichtingen m.b.t. voorverpakte voeding.

Allergenen?

Het gaat om de 14 meest voorkomende allergie verwekkende stoffen, zoals eieren, melk, soja, glutenbevattende granen, schaaldieren, noten, selderij, mosterd, sesamzaad,…

Een volledige lijst vindt u terug op de site van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu : http://www.health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/@mixednews/documents/ie2divers/19097604_nl.pdf

Wie?

Deze verplichting geldt voor alle actoren die niet-voorverpakte voeding aan consumenten leveren. We denken hierbij o.a. aan:

– bakkerijen, slagerijen, viswinkels, kaaswinkels, kruidenierswinkels, …

– supermarkten,

– sandwichzaken, snackzaken, frituren, …

– restaurants, traiteurs, hotels, vakantiehuizen, …

– kantines in scholen, ziekenhuizen, bedrijven, …

Informatieverplichting

Het is de bedoeling dat de informatie over de allergenen altijd beschikbaar is voor de consument op de plaats van de aankoop en vóór de aankoop plaatsvindt.

De informatie mag zowel schriftelijk als mondeling worden meegedeeld aan de consument. In dat laatste geval moet er wel altijd een personeelslid in de zaak aanwezig zijn om je te informeren. Is dat niet het geval dan moet de informatie over de allergenen schriftelijk beschikbaar zijn: ofwel door de info duidelijk te afficheren, ofwel door te tonen waar de info beschikbaar is (bv. in een register op de toonbank).

De controle van de bepalingen uit het besluit zal worden uitgevoerd door het Federaal Voedselagentschap.

Bron: Europese verordening nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten – bijlage II met overzicht allergenen juncto Koninklijk Besluit van 17 juli 2014 tot vaststelling van de bepalingen inzake de mededeling van bepaalde stoffen en producten die allergieën of intoleranties veroorzaken voor niet-voorverpakte levensmiddelen

Afronden totaalbedrag kastickets op 5 cent

Sinds 1 oktober 2014 mogen ondernemingen en vrije beroepers het totaal bedrag dat de consument moet betalen, afronden tot op 5 eurocent, m.a.w. naar het dichtste veelvoud van 0 of 5 eurocent. Die afronding geldt wel niet voor elektronische betalingen en voor geneesmiddelen bij de apotheker. 
Voorwaarden afronding
1. de betaling gebeurt volledig of gedeeltelijk met muntstukken of met maaltijdcheques, ecocheques en geschenkcheques;
2. u rondt het totaalbedrag van het kasticket af (en dus niet de prijs van elk product!);
3. u vermeldt op de kassabon van uw klant het niet-afgeronde totaalbedrag én het afgeronde totaalbedrag. Wellicht is een aanpassing van uw kassasysteem nodig;
4. u hangt een duidelijk zichtbaar pictogram op.

Bij een gemengde betaling (kaart/chartaal) mag u de afronding enkel toepassen op het gedeelte dat in speciën is betaald.

Bekendmaking afronding
Als u kiest om bedragen af te ronden, moet u uw klanten daarvan informeren door op een duidelijk zichtbare manier in de nabijheid van uw kassa’s een pictogram in kleur op te hangen. Een gratis zelfklever kan u verkrijgen in de kantoren van de FOD Economie of de plaatselijke btw-kantoren; of u kan het pictogram downloaden op de website van de FOD Economie http://economie.fgov.be/nl/binaries/logo_arrondi_tcm325-255018.pdf.